Casa del carrer de Sant Martí, 1-3 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Sant Martí, 1-3
Al tram inicial del carrer de Sant Martí, a la banda de migdia del mateix
549m

Coordenades:

42.01672
2.23459
436627
4651916
08215-87
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Regular
El revestiment està degradat i la llinda del portal tapiat també.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6721007DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta rectangular, format per dos cossos adossats i envoltat per un gran pati situat a les bandes de llevant i migdia de la finca i delimitat amb una tanca d'obra i còdols. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. La planta baixa presenta tres portals d'accés a l'interior i dues finestres, totes d'obertura rectangular i amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. El portal nº 1 compta amb una obertura semicircular situada al capdamunt, la qual està protegida amb una reixa de ferro. El portal nº 3, en canvi, presenta una llinda de fusta i una tarja rectangular superior també amb reixa de ferro. Les finestres tenen els ampits de ceràmica. A l'extrem de ponent del parament s'observen les restes d'un antic portal rectangular, tapiat i revestit (tot i que el mal estat del revestiment el deixa parcialment a la vista). Conserva els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana gravada amb l'any 1696 i una creu central. Al pis hi ha un finestral rectangular central amb sortida a un balcó simple, amb la llosana motllurada i la barana de ferro. Està emmarcat per dues finestres rectangulars, la de llevant amb l'emmarcament arrebossat, mentre que la de ponent té els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica. Al nivell superior s'hi obren tres finestres quadrades de menors dimensions, amb els emmarcaments arrebossats. La construcció es complementa amb un volum auxiliar adossat a les façanes de llevant i migdia. Presenta una coberta de teula àrab d'un sol vessant, està distribuït en dues plantes i està caracteritzat per la presència de dues destacables galeries superposades, una a cada planta. Aquestes galeries estan obertes a l'exterior mitjançant una successió d'arcs de mig punt arrebossats, amb les impostes ceràmiques motllurades i protegits amb baranes de ferro. Els espais interiors d'aquestes galeries estan coberts amb sostres embigats de fusta.
La construcció està bastida en pedra i maons, amb el parament principal arrebossat i els paraments de les galeries arrebossats i emblanquinats.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Relat.

Tot i que des del segle XX la casa és coneguda com a can Relat, el fet és que no es coneix d'on procedeix aquest renom. Podria tractar-se tant d'un topònim relacionat amb la procedència dels seus residents com d'un antic cognom.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 109.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 14.01.EA.