Casa Pere Capdevila Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Sant Martí, 8
Al tram inicial del carrer de Sant Martí, a la banda de tramuntana del mateix
552m

Coordenades:

42.01686
2.23459
436627
4651932
08215-88
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
El revestiment i algunes obertures estan degradats.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6722511DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb jardí posterior. La construcció és el resultat de la unió de dues parcel·les preexistents actualment unificades. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. La planta baixa compta amb un portal d'accés rectangular reformat. Conserva el brancal de llevant bastit amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb l'any 1773 i una creu central damunt del calvari. El brancal de ponent, en canvi, és fruit de la reforma de l'obertura, consistent en reduïr el seu tamany. Aquest fet provoca que aquest brancal tingui l'emmarcament arrebossat i que la data de la llinda estigui descentrada respecte l'obertura actual. El portal està delimitat per dues finestres laterals rectangulars, la de ponent amb l'emmarcament arrebossat i la de llevant amb els brancals fets de carreus de pedra i la llinda plana gravada amb una data il·legible i una creu central. Al primer pis també hi ha tres obertures rectangulars, dues finestres laterals i un finestral central amb sortida a un balcó simple, amb la llosana bastida amb maons i una senzilla barana de ferro. La finestra de ponent té l'emmarcament arrebossat, mentre que les altres dues obertures estan emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes gravades amb creus centrals damunt del calvari. El finestral central està reformat de la mateixa manera que el portal principal. La segona planta compta amb dues finestres rectangulars apaïsades, amb els emmarcaments arrebossats. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color terrós, tot i que en mal estat.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 14.02.EA.