Casa del carrer de l'Església, 35 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Església, 35
Al bell mig del passatge del Fossar, davant de la plaça d'Anselm Clavé
536m

Coordenades:

42.01588
2.23646
436781
4651821
08215-27
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
El revestiment, els muntants de les obertures de la planta baixa i el ràfec estan una mica degradats.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920104DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants i el carener paral·lel a la façana principal. Compta amb un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. Totes les obertures són rectangulars i estan emmarcades en pedra, exceptuant la petita finestra de la segona planta, amb l'emmarcament arrebossat amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. A la planta baixa hi ha un portal d'accés i una finestra separades amb un pilar de pedra central que fa de brancal de les dues obertures. El portal presenta l'altre brancal refet amb maons i una llinda plana monolítica gravada amb l'any 1782, mentre que la finestra té l'altre brancal fet amb carreus de pedra i la llinda també plana. Al primer pis hi ha dues finestres amb els brancals bastits amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. En darrer terme, destaca la galeria de la segona planta, oberta a l'exterior mitjançant una obertura rectangular amb els emmarcaments arrebossats i protegida amb una barana de fusta. L'espai interior compta amb un sostre embigat de fusta, resultat de la prolongació del ràfec. La construcció presenta el parament arrebossat.

Pel que fa a la galeria superior, cal dir que es tracta d'un element força destacable dins del patrimoni arquitectònic de Sant Hipòlit. Aquestes galeries s'utilitzaven com a graners i, posteriorment, també com a assecadors. Per aquest motiu era molt important que estiguessin obertes a l'exterior, facilitant així la circulació de l'aire. La possible relació entre aquests espais i el gremi de paraires (tenint en compte la hipòtesi que a les cases dels paraires de Sant Hipòlit, les galeries s'usaven com a assecadors de les peces que elaboraven) no s'ha pogut confirmar (Serrallonga et al., 2014: 110-111).

SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 110-111.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 03.07.EA.