Casa del carrer de l'Església, 33 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Església, 31-33
Al passatge del Fossar, formant cantonada amb les escales al carrer de M. Jacint Verdaguer
536m

Coordenades:

42.0158
2.23643
436778
4651812
08215-26
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920105DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per dos cossos adossats, que li confereixen una planta més o menys rectangular. El volum principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec sostingut amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. Totes les obertures són rectangulars i amb diversos tipus d'emmarcaments. A la planta baixa hi ha dos portals d'accés i una finestra senzilla, totes tres amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La finestra conserva l'ampit de pedra motllurat, mentre que el portal del seu costat compta amb una gran llinda plana monolítica, amb una motllura decorant la part inferior. Ambdues obertures estan tancades amb porticons de fusta. Al primer pis s'obren dues finestres amb els brancals bastits amb carreus de pedra, els ampits motllurats i les llindes planes monolítiques. Al mig destaca una fornícula d'arc apuntat, emmarcada amb un aplacat de pedra i decorada amb un plafó de ceràmica vidrada acolorida amb la imatge del martiri de Sant Sebastià. Alhora, a la banda de migdia del parament, s'obre una altra finestra amb l'emmarcament arrebossat i l'ampit de pedra restituït. Finalment, a la segona planta hi ha tres finestres reformades amb els ampits restituïts i l'emmarcament arrebossat.
L'altre volum està adossat a la façana de migdia del principal, formant cantonada amb les escales del passatge del Fossar. És de menors dimensions, amb la coberta de teula àrab d'un sol vessant i distribuït en planta baixa i pis, amb obertures rectangulars.
La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats amb un color terrós.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 03.06.EA.