Casa "can Turet" Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Parés, 6
A l'entrada al nucli urbà, formant cantonada amb el carrer del Puig (nº 10)
515m

Coordenades:

42.01351
2.23743
436859
4651557
08215-96
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1933
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7117003DG3571N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per dos cossos adossats que li confereixen una planta rectangular. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de fusta sostingut amb mènsules i disposat a tot el perímetre de la construcció, exceptuant a la banda de migdia que està reformat. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a ponent. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant les dues obertures de les golfes, que són d'arc de mig punt i estan protegides amb reixes de ferro treballades i amb la paraula "ANY" i l'any "1933" a cada una. Però la part més característica de la façana principal és el capcer, de perfil trapezoïdal. La composició d'aquesta façana s'ordena a partir d'un eix de simetria central, que es defineix a planta baixa a partir d'un gran portal central d'accés pels vehicles emmarcat per dues grans finestres protegides amb reixes de ferro. Aquestes obertures es repeteixen al pis, tot i que emmarcant dos finestrals centrals que tenen sortida a un balcó corregut. Aquest balcó té la llosana de ceràmica sostinguda amb uns tiradors de ferro i una destacable barana de ferro treballat. Totes aquestes obertures tenen persianes de llibret de fusta.
L'accés a l'interior de l'edifici es fa per la façana orientada al carrer del Puig. Aquesta també presenta obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Les dels pisos superiors també tenen persianes de llibret de fusta. El portal d'accés presenta una reixa de ferro treballada amb una enclusa central i un martell al pom.
La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats de color groc, amb un sòcol també arrebossat de gramatge més dens i pintat de color gris.
Adossat a la façana de migdia hi ha un volum rectangular cobert amb una terrassa al pis i un cobert organitzat en un sol nivell també.

Altres noms relacionats amb l'edifici: cal Carreter.

La casa era coneguda com a cal Carreter en referència a la família de Valentí Turet i Callís, constructor i adobador de carros, i el seu fill Josep, forjador de ferro, que s'instal·laren a Sant Hipòlit l'any 1926 procedents de la Gleva. El taller, ubicat a la planta baixa, encara conserva la forja i tota la maquinària i els estris necessaris d'un ferrer. Aquest taller va estar en actiu fins l'any 1981, moment de la jubilació del nét del primer carreter, en Valentí Turet i Soler, que també era forjador artesà. Pels voltants de l'any 2011,en el cos adossat a la banda sud, s'hi ubicava una empresa dedicada a subministraments elèctrics, que bàsicament l'utilitzava com a magatzem.
A l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit es conserva el visat del projecte de construcció de l'edifici datat l'any 1933. En aquest ja es destina la planta baixa a taller. Posteriorment, el març de 1945 hi ha un projecte per construïr el cobert.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 42-43.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 64.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.05.EA.