Casa "can Castells" Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Parés, 14
Al bell mig del nucli urbà, al costat del parc infantil del torrent de Mitjavila
522m

Coordenades:

42.0151
2.23804
436911
4651734
08215-97
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1935
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7119118DG3571N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta rectangular, amb un espai de jardí posterior. L'edifici està construït en una zona amb un gran desnivell, entre el passatge Parés i el parc infantil que hi ha a prop del pont de Mitjavila. Aquest fet provoca que la construcció estigui distribuïda en quatre pisos i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. Alhora, presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel al passatge Parés i un ràfec d'obra sostingut amb mènsules de fusta disposat a tot el perímetre de la construcció. La façana principal compta amb obertures rectangulars amb els emmarcaments bastits en pedra motllurats. El portal d'accés principal presenta una tarja rectangular de vidre, decorada amb un forjat de ferro amb l'any 1935. Les finestres tenen els ampits de pedra motllurats. Una cornisa rectilínia recorre la divisòria entre les dues plantes que defineixen la façana.
La façana de ponent, orientada al parc, presenta obertures majoritàriament rectangulars amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Cal exceptuar les dues finestres de les golfes, d'arc de mig punt i amb els ampits de pedra. De fet, la resta de finestres del parament també tenen els ampits de pedra motllurats. Cal destacar un balcó corregut sostingut amb revoltons i situat a la segona planta, i un balcó simple amb la llosana d'obra sostinguda amb unes destacables mènsules de fusta al tercer nivell. Aquesta façana compta amb un accés a l'interior situat a la primera planta, al que s'accedeix mitjançant una escala de dos trams des del passatge Parés.
La façana de migdia, en canvi, es caracteritza per una galeria d'arcs rebaixats oberta a la planta baixa i orientada al jardí.
La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats. La façana principal compta també amb un sòcol de pedra aplacat, mentre que els dos pisos inferiors estan pintats amb un to rosat.

Probablement, l'edifici fou construït l'any 1935. Segons la documentació gràfica consultada, en orígen, la construcció tenia una planta menys. Tot i això, l'any 1955 ja tenia la fisonomia actual. És probable per tant, que l'aixecament de la quarta planta es dugués a terme durant la dècada dels anys 40, en concret a partir de l'any 1944.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.06.EA.