Casa Agustí Arnau Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 13
Al bell mig del carrer Major
522m

Coordenades:

42.01476
2.23605
436746
4651697
08215-60
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
El parament està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6919809DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i una cornisa formada per una successió de motllures de maó ceràmic vist, i sostinguda amb mènsules esglaonades del mateix material. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al nord-oest. La composició del parament s'ordena a partir d'un eix de simetria central, amb tres obertures per planta. La planta baixa compta amb tres grans portals d'accés rectangulars i separats amb pilastres amb les impostes destacades, entaulament superior i units per una cornisa rectilínia. El de la banda de migdia està tapiat. Al primer pis hi ha tres finestrals emmarcats amb el mateix tipus de pilastres que en el nivell inferior, tot i que rematats amb un guardapols superior disposat a mode de frontó. Aquests finestrals tenen sortida a un gran balcó corregut amb la barana de ferro treballat i la llosana motllurada i sostinguda amb dues mènsules esglaonades situades als laterals. La segona planta repeteix el mateix esquema compositiu que la planta central, tot i que de menors dimensions. Alhora, els finestrals estan separats amb uns plafons rectangulars bastits en pedra i tenen sortida a tres balcons simples. Cada llosana està sostinguda amb dues mènsules de les mateixes mateixes característiques que les pisos inferiors. La construcció està bastida en maó ceràmic vist en tot el seu conjunt, exceptuant els plafons de pedra del nivell superior.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Roda, can Quico Roda.

L'edifici és conegut amb el nom de can Roda o can Quico Roda en referència al lloc de procedència de la família Roma, els quals a mitjans del segle XIX varen venir a Sant Hipòlit procedents de la població de Roda de Ter. Des de principis del segle XX i fins a finals de la dècada dels anys 60, a l'edifici hi va haver una carnisseria regentada per la Maria Roma (muller d'en Pepito Arnau, que fou alcalde de Sant Hipòlit entre els anys 1966-1972).

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 111.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.06.EA.