Carrer Nou Oristà

Osona
Nucli de la Torre d'Oristà. Oristà.

Coordenades:

41.95479
2.04833
421129
4645195
08151-122
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
L'estat de conservació de les cases és heterogeni. Tot i així la majoria s'han anat rehabilitant conservant els trets característics de les edificacions del moment en que van ser construïdes.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 028A09001
Jordi Compte i Marta Homs

El carrer Nou està situat a l'extrem sud-oest del nucli de la Torre d'Oristà, quedant separat per uns camps del carrer Mossèn Riba Pont, que es troba més elevat, just sobre la carena.
Es tracta d'un carrer recte, lleugerament descendent i no gaire llarg, amb una orientació de nord-est a sud-oest. Les cases, originalment de planta baixa i primer pis tot i que la majoria van ser ampliades amb golfes, estan situades als dos costats, quedant el conjunt del carrer encerclat per camps i diverses granges.
Iniciant el carrer pel costat nord-est es troba a mà dreta, en el nº 2, una casa que només conserva el nivell de planta baixa, amb les obertures emmarcades amb maó.
Al seu costat, en el nº 4, hi ha una casa que conserva un portal emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1801 junt amb una creu dins d'un emmarcat geomètric a la llinda. A la resta de l'edifici, les obertures estan emmarcades amb maó.
A la seva esquerra hi ha un altre edifici amb les obertures emmarcades amb maó i més enllà, en el nº 8, un edifici reformat que conserva una finestra i el portal emmarcats amb pedra bisellada, el portal amb la data de 1783 junt amb una creu dins d'un emmarcat geomètric a la llinda.
Seguint pel costat nord del carrer es troba en el nº 10 una casa que únicament conserva el portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra bisellada, al seu costat en el nº 12 una casa que conserva el portal emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1804 junt amb una creu dins d'un emmarcat geomètric a la llinda, i més enllà, en el nº 14, una casa que únicament conserva el portal emmarcat amb pedra bisellada.
Passant a l'altre costat del carrer es troba, en el nº 7, una casa que antigament eren dos habitatges separats. S'hi observen dos portals emmarcats amb pedra bisellada, un amb la data de 1781 junt amb una creu dins d'un emmarcat geomètric a la llinda, i l'altre amb una gran creu integrada dins un cercle a la llinda, amb la data de 1784 inscrita entre els braços de la creu. També a nivell de planta baixa es conserva una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i al primer pis dues finestres emmarcades amb pedra treballada convertides en balcó.
Una mica més enllà, en el nº 11, es conserven quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals convertides en balcó, i al seu costat, en el nº 13, es troba la primera casa formada únicament per planta baixa i primer pis. Conserva un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1781 junt amb una creu dins d'un emmarcat geomètric a la llinda, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat molt desgastat.
A la seva dreta, en el nº 15, es troba una casa que conserva el portal, molt reformat, emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1780 junt amb una creu dins d'un emmarcat geomètric a la llinda, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada.
Al seu costat, en el nº 17, hi ha una casa que conserva diverses obertures emmarcades amb pedra bisellada i a la seva dreta, en el nº 19, un solar, en el que s'ha conservat una part de la façana de la casa que hi havia com a mur. En el tram de façana conservat hi ha dos portals tapiats, un d'arc deprimit convex emmarcat amb pedra treballada i la data incompleta de 178- inscrita a la llinda, i l'altre emmarcat amb pedra bisellada.
Passant altra vegada al costat nord es troba en el nº 20, una casa que conserva un gran portal emmarcat amb pedra bisellada i una inscripció molt esborrada, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada.
Uns metres més enllà, en el nº 24 hi ha cal Campaner, on es conserven dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis i un portal emmarcat amb pedra bisellada, amb un relleu a la llinda semblant a un escut amb la data de 1783 inscrita a l'interior.

(Continuació descripció)
Seguint pel costat nord es troba en el nº 28 la Casanova, una casa de grans dimensions, amb grans obertures emmarcades amb maó, i al seu costat cal Pep Petit en el nº 30, on es conserva una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1803 repicada de nou a la llinda.
Tornant per última vegada al costat sud es troba, en el nº 21, cal Farigola, una casa on es conserva el portal emmarcat amb pedra bisellada amb la inscripció parcialment esborrada " mas 178-" junt amb una creu en relleu a la llinda.
A la seva dreta es troba la última casa del carrer, cal Barcelona, en el nº 23, on es conserva un portal emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1788 inscrita a la llinda, a més de diverses obertures emmarcades amb maó.

El carrer Nou es va formar entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX al peu del camí ral de Cardona a Vic, com ho testimonien nombroses llindes, moltes de les quals amb inscripcions de la mateixa tipologia, datades en el període comprès entre 1781 i 1803. El camí ral de Cardona a Vic, també conegut com a ruta de la Sal era utilitzat per mols traginers que comerciaven amb la sal, el pas dels quals va permetre la formació del carrer Nou.

TORRES, Jordi i COROMINAS, Josep (2004). Ruta de transhumància. Santa Creu -La Torre d'Oristà -Santa Creu. Solc, àmbit de recerca i documentació del Lluçanès.