Arxiu Municipal
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Nucli del Figaró
  Emplaçament
  Ajuntament de Figaró-Montmany. Crta de Ribes n.34.

  Coordenades:

  41.72132
  2.27298
  439528
  4619091
  Número de fitxa
  08134-205
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Figaró-Montmany. Crta de Ribes n.34. Figaró-Montmany 08590.
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  L'arxiu municipal aplega, conserva i difon els fons documentals generats per la mateixa Administració municipal, i també recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar mitjançant cessió o donació. D'aquesta manera l'arxiu conserva la memòria col·lectiva dels ciutadans i reflecteix els canvis i les transformacions viscudes a llarg de la seva història. S'han identificat dos tipus de fons: el municipal i el del jutjat. Fons del jutjat: documentació des de mitjan segle XX fins a l'actualitat, amb un total de 23 unitats d'instal·lació. Sèrie de reproduccions de fotografies en B/N antigues. Document del jutjat de Pau amb data de 1859 de Sant Vicenç de Llavaneres. Fons municipal: pergamí d'una sentència arbitral de 22 abril de 1542. (regest de Rafael Ginebra. Arxiu Episcopal de Vic). Total de 50,78 metres linials amb 435 unitats d'instal·lació. ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.Classificació Administració general 1797-1998.Títols del municipi; creació i extinció del municipi, privilegis, franquícies i observances. 1889-1942. 2. Òrgans de govern. Ple de l'ajuntament, actes, ordenances fiscals i municipals, incidències de càrrecs, constitució de l'ajuntament 1852-1995. Comissions de govern, òrgans supramunicipals i consells comarcals 1924-1990. 3. Alcaldia: resolucions d'alcaldia 1852-1998, decrets 1852-1993, convenis 1913-1925, expedients d'alcaldia 1856-1998, avisos i edictes des de 1852 a 1975, protocol 1969 a 1981. 4.Secretaria: estadístiques generals 1851, expedients de secretaria 1857, memòries municipals 1925, certificacions 1859, contractació 1907 i arxiu municipal 1867-1998. 5. Personal (plantilles, contractació, expedients, vacances i llicències 1954-1973 6. Correspondència (registre entrada 1797 a 1998, registre de sortides 1865 a 1997, correspondència entrada des de 1835, correspondència sortida des de 1925. HISENDA 1769 a 1999l 1.Patrimoni (descripcions generals, inventari de béns 1867 a 1989; adquisicions, vendes permutes i alienacions 1922 a 1988; cessions i arrendaments de drets i béns 1867 a 1989. 2.Intervenció 1816 a 1999. 3.Tresoreria 1769 a 1997 4.Fiscalitat 1818 a 1998. 5.Juntes i comissions 1856 a 1949 6.Pòsit 1950-1960 7.Fàbrica de moneda 1939. PROVEÏMENTS 1861 a 1998 Proveiments de productes per consum de la població 1861 Aigües, fonts i safareig 1912-1998 Escorxador 1919 a 1956 Control de proveïments 1938 a 1954 Juntes i comissions municipals 1939 a 1945 BENEFICÈNCIA I ASSISTÈNCIA SOCIAL 1903 A 1997 Atenció a refugiats i orfes de guerra 1937 a 1954 Subsidi al combatent 1940 a 1945 Juntes i comissions, patronats 1903 a 1963 Cooperació i solidaritat 1997 SANITAT 1861-1999 Cementiri i serveis fúnebres 1930-1960 Inspecció sanitària 1927-1999 Personal facultatiu, cos mèdic municipal 1861-1994 Inspecció veterinària 1948 a 1985 Juntes i comissions municipals 1912 a 1932 OBRES I URBANISME 1855-2000 1. Planejament i gestió urbanística 1855-1996 Pla general d'ordenació urbana 1959 Normes subsidiàries 1978-1980 Plans especials 1976-1977 (Parc Natural del Montseny 1976) Alineacions 1924-1955, Plans parcials 1559—1987, ordenació finca can Prat 1985 Estudi de detall 1977-1996 Serveis tècnics 1855-1989 (informes i estudis 1943 a 1989), registres de carrers 1978-1979, inventari de camins 1855) projectes de reparcel·lació 1965. 2. Obres d'infrastructura 1904-1997. Mur i plaça al costat Congost 1915-1976 Pont Beamonte sobre el riu Congost 1904, pas superior línia ferrocarril 1924, Carreteres 1918-1985, camins 1930-1984 3. Immobles municipals, construcció i manteniment 1912-2000.(casa de la Vila 1965-2000), Escoles 1914 a 1987; altres immobles 1912 a 1996. 4. Obres particulars 1895 a 1998 5. activitats classificades i obertura d'establiments 1926 a 1998 6. Juntes i comissions municipals 1955 a 1980. SEGURETAT PÚBLICA 1844-1989 SERVEIS MILITARS 1850-2000 POBLACIÓ: Padró municipal d'habitants 1854-1998; junta local del cens 1930-1931.

  (Continuació descripció) ELECCIONS 1821-2000 ENSENYAMENT 1862-1976 CULTURA 1918 A 1999 (Festa Major i populars 1944-1999) SEVEIS AGRPECUARIS I MEDI AMBIENT 1858-1999 Censos agraris i ramaders1858-1976 Foment forestal 1927 a 1945 Aprofitament aigües 1912-1971 Juntes i comissions municipals 1902-1995 Medi ambient 1969 a 1978 Representativitat agropecuària 1994. COL·LECCIONS FACTÍBLES. PERGAMINS, un sol exemplar de 1542. Precisament la documentació més antiga guardada a l'arxiu municipal, fora d'un pergamí de finals del segle XVI i d'uns quants documents de finals del segle XVIII és posterior a l'any 1814. I que també es guarda un fons fotogràfic que conforma l'Arxiu Fotogràfic de Figaró-Montmany. Cal assenyalar que aquest fons conté documentació gràfica, sobretot fotogràfica, del municipi des del 1908 fins a l'actualitat i que aquesta composa l'Arxiu Fotogràfic de Figaró-Montmany. D'acord amb l'article 19 "Patrimoni documental" de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, 11.10.1993) els documents amb més de quaranta anys d'antiguitat formen part del patrimoni documental de Catalunya.

  La documentació inventariada de l'arxiu municipal de Figaró-Montmany ocupa 435 unitats d'instal·lació, que es tradueixen en 51 metres lineals. L'arxiu va ser ordenat, condicionat i inventariat el 2000 gràcies a un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona; que aquesta desenvolupa des de 1992. Aquest arxiu conserva el fons documental generat per l'ajuntament des del segle XVIII fins a l'actualitat i es troba ubicat en les dependències municipals de l'ajuntament. L'edifici original de l'ajuntament és del primer terç del segle XX, al primer pis hi havia l'antiga escola i arxiu municipal. A la planta baixa les oficines municipals i la vivenda de la mestra. Excepte en el període de reforma de l'edifici de l'ajuntament, l'arxiu va romandre en el mateix espai. L'edifici amenaçava a ruïna i el desembre de 1998 les oficines es van traslladar a l'antic casino del poble. Es va procedir a la reforma de la Casa de la Vila i l'octubre de 1999 es va tornar a l'ajuntament. El dipòsit de l'arxiu es troba al primer pis de l'ajuntament junt al fons del Jutjat de Pau. A la planta baixa on hi ha les oficines també hi ha una habitació petita que s'utilitza com arxiu d'oficines i on s'hi troba la documentació més recent (els darrers anys, correspondència, llicències obres, cens electoral, comptabilitat i impostos i taxes, butlletins oficials DOCG i BOP i publicacions).

  FAIG VILA, N. 2000. Inventari de l'Arxiu Municipal. Abril- agost de 2000. Oficina de Patrimoni Cultural. Diputació de Barcelona. Ajuntament de Figaró-Montmany. 2003. Arxiu Municipal de Figaró-Montmany. Ajuntament de Figaró-Montmany.