Vil·la Montseny Campins

  Vallès Oriental
  Camí antic de Santa Fe, 4

  Coordenades:

  41.72959
  2.46973
  455899
  4619889
  08039-45
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A002000510000MO / 002100700DG52B0001QK
  Marta Lloret Blackburn

  Edifici de planta rectangular i cinc crugies. S'hi accedeix per una portalada forjada on hi ha inscrit "VIL·LA MONTSENY", custodiada per pilars ceràmics. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons quatre eixos, definits per obertures d'arc pla arrebossat, excepte el portal, que és d'arc escarser. Els finestrals del primer pis tenen sortida a balcons de baranes forjades. Entre les finestres de les golfes hi ha pintat un rellotge de sol amb l'inscripció "NIHIL SINE SOLE". En cadascuna de les façanes laterals hi ha tres finestres d'arc de mig punt, algunes reformades o tapiades. Les de la façana de llevant tenen sortida a una terrassa transitable. A la façana de ponent hi ha adossat un cos poligonal de planta baixa i una terrassa amb balustrada al pis. A la façana posterior es reprodueixen els eixos d'obertures del frontis, també d'arc pla arrebossat. Al costat d'aquesta façana hi ha un gran portal perpendicular a l'edifici, que precedeix una construcció annexa de dos nivells d'alçat. El parament dels murs combina l'arrebossat -estucat imitant carreus a la façana de ponent- i la pedra vista.

  En el lloc on avui hi ha la casa coneguda com a Vil·la Montseny hi havia existit un antic mas, conegut com a Can Saula. A finals del segle XIX era propietat dels marquesos Andrés de Llauradó i Edita Pla, que l'utilitzaven com a segona residència. Presumiblement, van enderrocar la casa existent i van edificar el casal. Després de la Guerra Civil la van arrendar, i durant uns anys va ser un hotel. Més endavant, la va comprar Benjamí Sales, que hi va tornar a instal·lar masovers. Segons un testimoni gràfic de principi de segle, la casa tenia una torre quadrangular adossada en un extrem de la façana.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.