Mas Sant Guillem Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Sant Guillem, 8

  Coordenades:

  41.71979
  2.46888
  455821
  4618802
  08039-44
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A006000120000MP /
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i quatre crugies, a la qual s'adosa l'ermita de Sant Guillem per ponent. El frontis es composa simètricament segons quatre eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós i els ampits motllurats. Una de les finestres de la planta baixa té la llinda inscrita amb l'any "1756". L'accés es fa per un portal d'arc escarser adovellat que es troba descentrat en la façana. També hi ha una petita finestra de pedra a mode d'espitllera i dues finestres ceràmiques que han estat reformades modernament. La façana lateral i posterior no presenten obertures. La cantonada de llevant es troba lleugerament atalusada, acabada amb carreus escairats. El revestiment dels murs és de restes d'arrebossat, entre el que s'oberva el parament de pedra irregular lligada amb argamassa.

  El mas es troba adossat a l'ermita de Sant Guillem, documentada des de l'any 1581. Per aquest motiu, les referències documentals no distingeixen entre amdues construccions. Els seus orígens els situem entorn el segle XVIII, tot i que podrien ser anteriors. A principi del segle XIX hi residien com a masovers en Pau Saula i la Mariàngela Benet. En el cens de l'any 1862 hi consten l'ermita, l'hostal i la casa de l'ermità. Entre els segles XIX i XX hi van viure diversos masovers, que tenien cura de la casa i de l'ermita.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).