Ronda sud d'Igualada
Òdena

  Anoia
  Carretera C37, PK 62,970
  Carretera C37, PK 62,970 / Carretera C15, Pk 44,285
  Emplaçament
  PK 62,970 de la carretera C-37 i 44,285 de la carretera C-15

  Coordenades:

  41.57377
  1.65915
  388215
  4603322
  Número de fitxa
  08143 - 336
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Contemporani
  Ibèric
  Estat de conservació
  Regular
  Hi ha la carretera al damunt
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA.18229
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Privada
  08142A01409022
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza Jordana

  En el punt quilomètric 4,500 es va localitzar un retall al substrat geològic en forma de túnel, amb uns 2,90 m de longitud i més de 2 m d'altura. Al fons de l'estructura hi havia una menjadora de fusta. Es va interpretar com un aixopluc d'època moderna excavat al terreny natural per estabular el bestiar equí vinculat a les feines agrícoles. Una mica més cap a migdia, en uns camps situats entre els punts quilomètrics 4,350 i 4,700, es van documentar una sèrie de retalls en el substrat geològic que es van interpretar com a sitges. Se'n van identificar 7, totes de planta circular i secció cúbica o globular, tret d'una que presentava una doble planta, primer ovalada i després troncocònica invertida, de difícil interpretació, però que es va associar a una possible bassa de decantació d'argiles. Totes les estructures estaven reblertes, poc o molt, per material ceràmic d'època ibèrica, i es van datar entre el 250 i el 25 aC. Finalment, entre els punts quilomètrics 4,900 i 5,400 es detectar, excavar i documentar una antiga barraca de vinya de planta quadrada feta amb grans blocs de pedra lligats amb morter de calç. No hi havia rastres del paviment, però es va identificar i excavar una canalització lateral per recollir aigües de pluja que desguassava en un pou o cisterna de planta rectangular i coberta amb volta de maó pla de doble gruix.

  Malgrat estar dins del terme municipal d'Òdena, i aparèixer una referència com a IPAPC 18229, citat a l'Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, elaborat per la Diputació de Barcelona l'any 2013, no apareix a la Carta Arqueològica d'Òdena.

  Aquest seguiment i control de les obres es va desprendre d'un Estudi d'Impacte previ realitzat el novembre del 2004 per l'arqueòloga Marta Fàbregas (ATICS, SL), en el qual es delimitaren diferents àrees d'expectativa arqueològica i s'identificaren algunes construccions no contemplades a la carta Arqueològica de la comarca. L'actuació arqueològica als punts quilomètrics 62,970 de la carretera C-37 i 44,285 de la carretera C-15, relacionades amb les obres de la ronda sud d'Igualada, va estar dirigida per Anna Bordas (de l'1 al 31 d'octubre de 2007) i per Iñaki Moreno (del 12 de novembre al 31 de desembre de 2007), tots dos de l'empresa Àtics SL. Les estructures afectades per l'execució del projecte viari es van desmuntar previ entrega d'un informe arqueològic i amb el vist-i-plau dels tècnics de l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat de Catalunya i del Museu d'Història de la Ciutat.

  BORDAS, Anna.; ESPEJO, J.; MORENO, Iñaki (2010). Memòria de la intervenció arqueològica a la variant sud d'Igualada: carretera C-37, pk 62+970 i a la carretera C-15, pk 44,285. Tram de Santa Margarida de Montbui a Vilanova del Camí (Anoia). Setembre de 2007 -gener de 2008.
  FÀBREGAS ESPADALER, Marta (2005). Memòria de la prospecció superficial a la Ronda Sud d'Igualada.Carretera C-37, P.K. 62+970 a la carretera C-15, P.K. 44+285. tram Santa Margarida de Montbui-Vilanova del Camí (Anoia). Novembre de 2004.