Parc d'Olèrdola
Canyelles

  Garraf
  Sector Nord de Canyelles
  Emplaçament
  Des del nucli de Canyelles, camí de Daltmar o camí del Pinar

  Coordenades:

  41.29942
  1.71246
  392206
  4572796
  Número de fitxa
  08043-2
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Regular
  El dia 13 d'agost de 2003 es va declarar un incendi forestal que cremà el Fondo de la Seguera i arribà al Conjunt Monumental, dins del municipi d'Olèrdola. El mateix estiu a l'àrea del Parc pertanyent a Canyelles també es va declarar un focus que afectà el límit sud del Parc.
  Protecció
  Legal
  Xarxa natura 2000
  Natura 2000
  Àrea especial de conservació
  Pla Especial de Protecció
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autor de la fitxa
  Josep Anton Pérez
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  L'Espai Natural d'Olèrdola està situat en la zona de contacte de les estribacions meridionals del massís del Garraf amb la Depressió del Penedès, a cavall dels municipis de Canyelles i Olèrdola. El relleu està totalment definit per l'erosió càrstica. El paisatge del Parc d'Olèrdola es caracteritza per la presència de la pineda de pi blanc, desenvolupada sobre antics conreus de vinya, en alguns sectors molt castigats per incendis de data recent. On el suport edàfic no és suficient, la pineda és substituïda per una màquia de càrritx i margalló. El caràcter singular d'Olèrdola és degut a la presència de nombrosos testimoniatges arquitectònics i arqueològics que palesen l'intens procés d'humanització conegut per aquest territori des de la prehistòria fins a la baixa edat mitjana. El nucli principal d'aquest patrimoni historicoartístic el constitueix el conjunt de restes d'Olèrdola, que dóna el seu nom a aquest espai natural. Els límits del Parc al municipi de Canyelles són: des del municipi d'Olèrdola el límit de l'espai natural ve marcat per la riera de Vilafranca, on continua la llera en direcció sud fins arribar a la carretera de Canyelles a Sitges, on es pren la direcció oest pel camí del Pinar durant 180 metres. En trobar el segon revolt es deixa el camí i es continua en direcció sud fins la cota 125 i després en direcció oest fins la 178, on es canvia el sentit anant altre cop en direcció sud, excloent en la seva totalitat els sòls urbanitzables classificats pel PGOUM de Canyelles, fins el camí que mena de Canyelles a Cal Domingo, seguint-lo fins el punt 218,19. En aquest punt es tomba a la dreta vorejant el Pi de Capellà i continuant en direcció nord-est fins arribar al camí que de la Cogullada a Cal Domingo. Es segueix tot aquest camí circumdant la masia Cal Domingo, edifici i terrenys termeners que resten fora del Pla Especial, i continuant pel límit de la zona boscosa i els conreus fins trobar el camí que surt de Cal Muntaner a l'oest. En aquest punt es gira en direcció oest i després sud-est fins un dels vials de la urbanització Les Palmeres, vorejant-la i excloent-la totalment de l'àmbit, fins trobar la partió amb el terme de Vilanova i la Geltrú. Es prossegueix per aquest límit fins arribar al punt on concorren els límits de Canyelles, Vilanova i la Geltrú i Castellet i La Gornal. A partir d'aquí es ressegueix la partió dels termes de Canyelles i Castellet i la Gornal i, posteriorment el límit entre Canyelles i Olèrdola fins trobar el Puig de l'Àliga. Tot seguint el límit carener, es troba al punt 402 el camí carener que surt a la dreta, la traça del qual se segueix durant 230 m, excloent les parcel·les edificades i tornant després a la partió de termes fins a les primeres parcel·les edificades de la urbanització Dalt-Mar, la qual es ressegueix deixant-la a l'esquerra fins arribar altre vegada al límit del terme entre Canyelles i Olèrdola.

  DADES GENERALS: - Figura jurídica i data: Pla Especial d'Ordenació del Parc Comarcal d'Olèrdola de data, 11 de novembre de 1992. - Ampliació de l'àmbit del Parc (Modificació del Pla) desembre 1997. - Administració promotora i gestora: Diputació de Barcelona: Àrea d'Espais Naturals Servei de Parcs Naturals La majoria de propietat és privada, però l'ús públic. ÀMBIT GEOGRÀFIC I ADMINISTRATIU: - Superfície del Parc Comarcal: 608'23 ha - Municipis: Sant Miquel d'Olèrdola i Canyelles El Parc Comarcal d'Olèrdola està emparat legalment pel Pla especial promogut per la Diputació de Barcelona i aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya l'any 1992. Forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). Una modificació del Pla especial l'any 1997 proposa com a objectiu l'establiment d'un règim de protecció, conservació i millora del medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola, compatible amb l'aprofitament sostenible dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants, així com l'ordenació de l'ús públic per al lleure i el foment del coneixement i el respecte del patrimoni arqueològic i arquitectònic, el medi físic i el paisatge. L'àmbit geogràfic del present Pla Especial constitueix un espai lliure de gran extensió, en el qual s'estableixen les zones i les xarxes que tot seguit s'indiquen, per tal de definir els tractaments específics més ajustats a llurs finalitats concretes de protecció, conservació i millora: Zona d'Interès Paisatgístic, Zona Agrícola, Xarxa Bàsica de Vies i Camins, Xarxa Bàsica d'equipaments. La gestió del parc és del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

  L'any 1970 la Diputació de Barcelona inicià el desenvolupament de les determinacions del Pla General d'Ordenació de la Província de Barcelona, aprovat l'any 1963, a través de la redacció, tramitació i execució de plans especials dels àmbits geogràfics definits com espais protegits. Com a complement d'aquesta política de tractament de grans espais geogràfics, s'ha desenvolupat una política paral·lela d'ordenació d'àmbits geogràfics de dimensions més reduïdes que presenten valors significatius molt característics. Aquest ha estat el cas del Parc Comarcal del Castell de Montesquiu, i de l'Espai Natural d'Olèrdola. L'actuació de la Diputació de Barcelona a Olèrdola es remunta a l'any 1926, quan el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments restaura l'església que presideix el conjunt monumental. L'any 1931 l'església i les ruïnes Monument Historicoartístic es declaren separadament d'Interès Nacional. L'any 1953 es palesa la necessitat de procedir a una nova actuació en aquest edifici, que és escomesa per aquell mateix servei. Conscient de l'important interès arqueològic i històric del conjunt d'Olèrdola, la Diputació de Barcelona adquireix la finca on és situat, el mes de juny de 1963. L'any 1971 són inaugurades les obres de la nova carretera d'accés i l'edifici del museu, adossat a la cara interna de la muralla, que va estatjar els materials localitzats a les investigacions dutes a terme en el recinte arqueològic i que a l'actualitat és el Centre d'Interpretació. La primera regulació urbanística d'Olèrdola és l'anotació preventiva en el registre de béns inventariables, promoguda per la Diputació l'any 1980 i aprovada per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona aquest mateix any. Posteriorment, els ajuntaments de Canyelles i Olèrdola, en redactar i tramitar els seus plans municipals respectius, respecten la condició imposada per aquella anotació preventiva. El tractament protector atorgat per aquestes figures d'ordenació restà definitivament consolidat pel Pla Especial promogut per la Diputació de Barcelona, aprovat definitivament el 25 de febrer de 1992 pel Conseller de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud formulada pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Canyelles, en el sentit de sol·licitar l'ampliació de l'àmbit del Pla Especial en el seu terme municipal, aprovada unànimement pel Consell Coordinador d'Olèrdola en la seva sessió de data 18 de febrer de 1997 assenyala l'inici del procés de modificació d'aquell Pla Especial.

  AAVV. (1997). 'Pla Especial de l'espai Natural d'Olèrdola. (Modificació del pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola)'. Diputació de Barcelona.