Miralles Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 1150 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 15'100

Coordenades:

42.03629
2.03759
420340
4654253
08109-41
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
Algunes de les estructures adossades es troben parcialment aterrades.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 8108A018000370000BJ
Jordi Compte i Marta Homs

Miralles està situada en un punt elevat dins la vall del rec de Miralles, al sud del nucli de cases format per cal Bagues, cal Salles i cal Teixidor.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes amb diferent nivell i orientació de teulada. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada i a les golfes, una obertura sota teulada emmarcada amb pedra treballada.
La façana oest mostra els dos volums adossats. El de major alçada contés estructures adossades, alguna de les quals aterrada, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una al primer pis i l'altra a les golfes. El volum més baix també conté estructures adossades a nivell de planta baixa, i no conté cap obertura a la resta.
La façana nord es troba parcialment arrebossada i conté una estructura adossada a la part dreta, sense que s'observin obertures a la resta de la façana.
La façana est, com la oest, mostra els dos volums diferenciats. El volum més alt conté una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis i una obertura a nivell de golfes. L'altre volum conté un ample contrafort adossat a la part esquerra, una finestra petita emmarcada amb maó a la planta baixa i una finestra emmarcada amb pedra treballada al primer pis.
Uns metres al sud-oest de la masia hi ha una estructura bastida amb murs de maçoneria de pedra parcialment aterrada.

Miralles es troba documentada en el llistat de caps de casa súbdits del monestir de Lluçà del 22 de novembre de 1406, sota el nom de Ramon de Miralles i en el capbreu de béns del monestir de Lluçà de l'any 1434 dins la batllia de Lluçà. Tot i així, existeix una masia en runes anomenada Miralles Vell, pel que és possible que Miralles fos bastida en època moderna i la que es troba documentada a l'edat mitjana fos Miralles Vell.

PLADEVALL, Antoni (1997). Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana. Impremta Sellarès (Torelló).
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.