Mas Rupit Dosrius

Maresme
Veïnat de Rupit, 14 - Zona de Canyamars
Damunt del pla de Rupit, pel camí que va de la creu de Rupit al Corredor
477m

Coordenades:

41.61616
2.4936
457810
4607284
08075-133
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 002317000DG50H
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per diversos cossos adossats que li proporcionen una planta irregular. El volum principal és rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal. Consta de planta baixa i pis. La façana principal, orientada a ponent, compta amb obertures rectangulars emmarcades amb els mateix revestiment que cobreix les parets. Destaca una fornícula d'arc de mig punt tancada i situada damunt d'un ampit bastit amb maons, amb la imatge de Sant Roc. La façana està rematada amb un doble ràfec de maó i teula àrab. Adossat a l'extrem sud-oest del volum principal hi ha un cos de planta quadrada, amb teulada d'un sol vessant i distribuït en planta baixa i pis. Presenta un portal d'accés rectangular que conserva la llinda plana de pedra. Al pis hi ha una finestra rectangular amb els brancals fets de carreus de pedra, la llinda plana i l'ampit motllurat. A la façana de llevant d'aquest cos hi ha un portal d'arc rebaixat obert a una terrassa pavimentada i descoberta de planta irregular. Alhora, des de les obertures de la façana sud del volum principal també s'hi pot accedir. En darrer terme, adossat a la façana de llevant del volum principal, hi ha un cos rectangular amb teulada d'un sol vessant i organitzat en dos nivells. Des del pis superior hi ha sortida a una terrassa delimitada amb barana de ferro i situada damunt d'una galeria formada per tres grans arcs de mig punt. Tota la construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: masia de Rupit, can Rupit. L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. Dues de les imatges han estat extretes de l'Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius, elaborat per la Diputació de Barcelona l'any 2005.

La primera referència documental de la masia apareix en un capbreu de les rendes de Dosrius i Canyamars datat l'any 1570. En aquest document consta "Pedro Montalt, Manso Rupit (Julià, Bertran)". Al mateix temps, la masia apareix novament documentada en una relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars ("Individuació de tots los masos que componen lo terme y Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son continuades en lo de capbreu del 1570"). En aquest document es menciona "Mas Rupit, Julià y Bertran confessat per Pere Montalt y Josep Montalt". Finalment, en una relació titulada "Noms dels masos en que es composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini directe de la casa de Marquès de Castelldosrius" hi consten "Los masos Rupit, Julià i Bertran". Posteriorment, segons una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, l'any 1632 continua apareixent el topònim "Rupit" dins del veïnat de Canyamars. Dins del mateix document, en la llista corresponent a l'any 1897 hi apareix novament. Durant el segle XVIII, les referències documentals del cognom i de la masia continuen. En aquest sentit, en una "Llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble contribueix", hi consta "Casa de Rupit". Aquest document forma part del fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars i està datat dins del segle XVIII. Així mateix, en una llibreta que passava revista de les terres i vinyes de Dosrius i Canyamars datada l'any 1779, hi apareixen diverses referències que al·ludeixen a la "vinya Rupit". I, finalment, en les "Llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas del primer ters de 1787", i també en les posteriors fins l'any 1792, hi consta el topònim "Rupit". Quant al segle XIX, la masia apareix grafiada en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. I, finalment, apareix novament inscrita dins del Registre de la Propietat de Mataró de l'any 1871 com a "Manso Rupit". El Mas Rupit era una de les propietats més destacables i importants de Canyamars, amb diversos jornalers que treballaven els camps, la vinya i el bosc. Al mas hi tenien mossos i masovers (de fet, l'habitatge del propietari i el dels masovers estaven en el mateix edifici). Els darrers masovers marxaren a mitjans dels anys 90 del segle XX aproximadament. Des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del XX, el mas va anar canviant de propietaris. Entre els anys 1946-1947 fou adquirit per un gerent de la companyia tèxtil l'España Industrial. A la seva mort, la propietat fou dividida entre els seus quatre hereus. Pel que fa a les reformes, entre els anys 40 i 60, l'edifici fou ampliat reconvertint algunes quadres i es van fer reformes interiors. A partir dels anys 60, l'estructura arquitectònica ha variat poc. Entre els anys 1975 i 1993 es van fer obres d'arranjament a l'interior, construcció d'una porxada i d'una bassa, etc. Pels voltants de l'any 1993 es van construïr dos habitatges separats i independents coneguts com "Les Magnòlies de Rupit".

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.64/144. DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Pla Especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). Aprovació definitiva 20-07-1989. [Inèdit]. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017.