L'Estrada Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 550 metres per pista forestal de la carretera BV-4342, punt quilomètric 0'400.

Coordenades:

42.06384
2.07919
423817
4657274
08109-12
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Sí, IPA. 22901
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A008000370000BR
Jordi Compte i Marta Homs

L'Estrada es troba situada al sud-est del nucli urbà de Santa Eulàlia de Puig-oriol i al sud-oest de Gonfaus.
Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, amb un volum adossat al sud-est i diverses estructures adossades al voltant, tancant un pati davant la façana principal de la masia. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-est, té un pati o lliça tancat al davant, delimitat per un mur de maçoneria de pedra al sud-oest i per nombroses estructures a la resta, totes bastides amb murs de maçoneria de pedra i amb obertures emmarcades amb pedra treballada. Pròpiament a la façana hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat a la planta baixa, dues finestres al primer pis, una emmarcada amb pedra bisellada i l'altra amb pedra treballada, i tres finestres a les golfes, una emmarcada amb monòlits de pedra bisellada, una altra amb monòlits de pedra treballada i una tercera amb pedra treballada i llinda de fusta. La part dreta de la façana queda dominada per un volum adossat que forma una eixida al primer pis, sustentada per dos pilars d'obra vista i un de pedra bisellada amb motllures al capitell.
La façana sud-oest conté un petit cos adossat a la part esquerra que forma una petita terrassa coberta a nivell de primer pis sustentada amb dos pilars de pedra treballada. A nivell de planta baixa, la façana conté una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha una obertura d'arc de mig punt emmarcada amb pedra treballada i tres obertures amb inscripcions: dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una amb la llinda erosionada on encara s'intueix l'anagrama IHS i l'altra amb la data de 175- inscrita, tot i que parcialment erosionada. La tercera obertura amb inscripció és una porta emmarcada amb pedra bisellada que comunica amb la terrassa i que conté la data de 1761 inscrita a la llinda junt amb una creu intercalada. A nivell de golfes hi ha dues obertures emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i just sota teulada, una petita obertura entre carreus. A la dreta de la façana, entre el volum principal de la masia i les estructures que hi ha a l'extrem sud, hi ha un mur de maçoneria de pedra que conté l'accés principal a la lliça, un portal emmarcat amb pedra bisellada, amb un relleu a la llinda dins el qual hi ha la inscripció "PAU ESTRADA 1750 ME FECIT" junt amb una creu al centre. Just a la dreta del portal hi ha el pujador, bastit amb blocs de pedra treballada.
La façana nord-oest conté un petit cos de planta quadrada adossat a l'extrem dret. A la resta de la façana hi ha una obertura per planta: una porta emmarcada amb pedra bisellada i llinda de fusta a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat al primer pis i una finestra emmarcada amb pedra treballada a les golfes.
La façana nord-est conté el nivell de planta baixa arrebossat, on hi ha tres finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues amb monòlits de pedra bisellada, i una porta reformada. Al primer pis hi ha quatre finestres, tres emmarcades amb pedra bisellada i una amb pedra treballada, i a les golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. A l'esquerra hi ha el volum adossat davant la façana principal de la masia, en aquesta façana amb una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat, i més a l'esquerra diverses estructures adossades.

(Continuació descripció) Uns metres al sud del conjunt hi ha una estructura aterrada bastida amb murs de maçoneria de pedra, i uns metres al nord, una pallissa bastida amb murs de maçoneria de pedra que conté obertures només a la façana sud, una gran obertura emmarcada amb pedra treballada que ocupa tota la part central de la façana i una obertura d'arc rebaixat a la dreta, emmarcada amb pedra treballada i amb la data de 1791 inscrita a la clau.

L'Estrada es troba documentada en el llistat de caps de casa súbdits del monestir de Lluçà del 22 de novembre de 1406, sota el nom de Bernat Estrada i en el capbreu de béns del monestir de Lluçà de l'any 1434 dins la batllia de Santa Eulàlia de Puig-oriol. També es troba documentada en els fogatges de 1497 i 1553. A mitjans segle XVIII va ser reformada i ampliada com ho testimonien nombroses llindes a l'edifici.

FERRER, M. Àngels i SURINYACH, Miquel (1996). La morfologia territorial i el patrimoni històric-arquitectònic del terme de Lluçà. Ajuntament de Lluçà (inèdit).
IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
PLADEVALL, Antoni (1997). Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana. Impremta Sellarès (Torelló).
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.
Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Lluçà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el juliol de 2008.