La Font Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 500 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 13'300.

Coordenades:

42.04509
2.04732
421157
4655222
08109-13
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Sí, IPA. 22902
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A019000070000BR
Jordi Compte i Marta Homs

La Font està situada en un punt lleugerament elevat al sud-est del turó on s'assenta el castell de Lluçà i a l'est del serrat de Sant Isidre.
Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer i segon pis, amb unes golfes que ocupen només la part central, sota el carener. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, parcialment arrebossats, amb cantonades delimitades amb un encoixinat de carreus treballats que sobresurt lleugerament respecte a les façanes. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, té al davant una era enrajola, delimitada a l'est per cal Masover, a l'oest per la pallissa i al sud per una barana de blocs de pedra treballada que salva un desnivell que només és accessible a través d'una rampa empedrada. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha dues grans obertures d'arc rebaixat emmarcades amb pedra treballada, un portal d'arc de mig punt adovellat amb pedra motllurada, a la clau del qual hi ha una creu inscrita, i una espitllera apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat a cada extrem i una galeria al centre formada per dues grans obertures d'arc rebaixat emmarcades amb pedra treballada i sustentades per un pilar central de pedra bisellada, sobre el qual hi ha un carreu amb la inscripció "FONT 1773". Tant el pilar central com els laterals tenen una motllura que sobresurt a mode de capitell.. A l'interior de la galeria hi ha un espai cobert al fons del qual s'observen diverses obertures emmarcades amb pedra bisellada. Al segon pis es repeteix la disposició d'obertures, amb una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat a cada extrem i una galeria de dues grans obertures al centre, en aquest cas emmarcades amb pedra treballada. Just sobre el pilar que sosté aquestes arcades hi ha un bloc de pedra treballada de grans dimensions que sobresurt i en el qual hi ha esculpida una figura masculina tot i que parcialment erosionada. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada.
La façana est conté un sòcol que sobresurt al nivell inferior, on el mur és completament arrebossat. A nivell de planta baixa hi ha quatre finestres, tres de les quals són espitlleres apaïsades emmarcades amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada, i al segon pis quatre finestres, tres emmarcades amb pedra bisellada i una amb monòlits de pedra bisellada, tres de les quals amb ampit de pedra.
La façana nord conté una estructura adossada on hi ha la cisterna i que forma una petita terrassa coberta a nivell de primer pis. A nivell de planta baixa hi ha una espitllera apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb ampit motllurat i una altra transformada en porta a la que s'accedeix a través d'una rampa empedrada. En la part que queda a cobert i que dóna accés a la petita terrassa hi ha una finestra i una porta emmarcada amb pedra motllurada, a la llinda de la qual hi ha esculpit en relleu una font amb al inscripció "FONT" amb un àngel a cada costat. Al segon pis hi ha quatre finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals amb ampit motllurat, i a les golfes dues finestres emmarcades amb pedra bisellada sobre les que sobresurt un bloc de pedra treballada de grans dimensions en el que hi ha esculpida una figura femenina, tot i que parcialment erosionada.
La façana oest compta amb un nivell menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia i conté un volum d'obra vista adossat a la part dreta. Adossat a la façana hi ha un petit pati on antigament hi havia estructures, de les que actualment només es conserven tres pilars de pedra treballada.

A l'interior de la masia hi ha un oratori dedicat a la Sagrada Família.
(Continuació descripció)
Pròpiament a la façana i a nivell de primer pis hi ha tres finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra treballada i un portal emmarcat amb pedra bisellada a l'extrem dret. Al segon pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada, dues finestres emmarcades amb llinda de fusta i dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb obra vista.
La masia queda envoltada per nombroses edificacions, entre les que es troba cal Masover, cal Sastre i la pallissa, i envoltada per nombrosos murs de maçoneria de pedra i una bassa delimitada amb murs de maçoneria de pedra ubicada uns metres al nord-oest.

La Font es troba documentada en els fogatges de 1497 i 1553. La construcció actual data del segle XVIII tal com ho testimonien nombroses llindes.

FERRER, M. Àngels i SURINYACH, Miquel (1996). La morfologia territorial i el patrimoni històric-arquitectònic del terme de Lluçà. Ajuntament de Lluçà (inèdit).
IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.
Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Lluçà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el juliol de 2008.