Les Canals Castellterçol

Moianès
Quintana de les Canals
Pel camí de les Canals, que es pren a prop del Molí de l'Oller.
640 m

Coordenades:

41.77235
2.11483
426431
4624880
08064-101
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002202400DG22D0001DQ
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i una planta pis. Presenta cossos adossats a ambdós laterals. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Les obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra carejada. En destaca la finestra amb l'any "1782" inscrit.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, amb pedra vista.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].