Edifici al carrer de Sant Francesc, 43 Castellterçol

Moianès
C. de Sant Francesc, 43.
734 m

Coordenades:

41.74934
2.11442
426371
4622325
08064-100
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 32954.
Fàcil
Residencial
Privada
6326214DG2262N0001OI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. Es troba elevat de la cota natural per unes escales. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal.
Les obertures són rectangulars, de pedra carejada.
El parament de la façana és de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat.
En sobresurt un cos adossat a la façana, amb una alçada des de la cota del carrer fins al primer pis. En destaca l'arc rebaixat al costat est, a nivell de carrer. El parament de la façana és de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).