La Vall Jusana o Vall-llossana Castellterçol

Moianès
Quintana de la Vall Jusana
Pel segon camí que surt a ma dreta de la carretera BV-1310, després del camp de futbol.
725 m

Coordenades:

41.75221
2.13917
428432
4622623
08064-253
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002405800DG22D0001KQ
Virgínia Cepero González

Masia formada per un edifici principal i un cos adossat.
L'edifici principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada al sud-est.
Les obertures són rectangulars, de disposició irregular, d'obra.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].