La Torre d'en Canal Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 300 metres per pista asfaltada de la carretera B-152a, punt quilomètric 71'550

  Coordenades:

  41.96041
  2.25151
  437973
  4645652
  08100-106
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Regular
  Una part de l'edifici, a l'extrem nord, es troba aterrada.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Restringit
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 001918700DG34F
  Jordi Compte

  La Torre d'en Canal es troba situada uns metres al nord de la carretera C-25 i a l'est de la C-17, enmig d'un aparcament d'una zona industrial, al sud-oest de Quadres i Fogonella.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i un volum al sud-est que forma una torre i consta d'un nivell més. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i parts de tàpia arrebossats, i cantonades de carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior en el volum principal i de quatre vessants en la torre.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa dues finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i un portal d'arc de mig punt adovellat, amb un relleu erosionat a la clau. Al primer pis hi ha tres finestres, la de la dreta emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc conopial a la llinda i la central, ubicada sobre el portal, emmarcada amb pedra motllurada i decorada ricament. La decoració de la finestra consisteix en diverses motllures, amb línies d'encordat intercalades emmarcant la finestra, amb un guardapols de pedra motllurada a la part superior que forma un escut en relleu al centre sustentat per dos angelets en relleu i diversos busts en relleu als extrems laterals del guardapols, concretament dos de reduïdes dimensions i un de lleugerament més gran a cada costat. A nivell de golfes hi ha una eixida i dues finestres, la de la dreta, que correspon a la torre, amb un emmarcament arrebossat imitant carreus. La part de la torre compta amb un pis més, quedant en el nivell superior una única finestra.
  La façana oest conté sis finestres repartides en els tres nivells i una volta de forn parcialment aterrada que sobresurt a nivell de planta baixa.
  La façana nord mostra l'enderroc d'un cos que es trobava adossat a nivell de planta baixa i primer pis, actualment inexistent. En aquests dos nivells s'observen diverses obertures que antigament havien estat interiors, algunes amb llinda de fusta. Per sobre, en el nivell de golfes hi ha una finestra amb llinda de fusta.
  La façana est conté una porta tapiada i dues finestres als nivells de planta baixa i primer pis, i en la part esquerra, que correspon a la torre, dues finestres ubicades en els dos nivells superiors, amb l'emmarcament arrebossat imitant carreus.

  La Torre d'en Canal es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Andreu de Gurb dels anys 1681, 1719 i 1738.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.