La Sala de Sant Llogari Castellterçol

Moianès
Sant Llogari de Castellet
A tocar de la capella de Sant Llogari.
567 m

Coordenades:

41.75505
2.05424
421374
4623012
08064-17
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVII
Dolent
Moltes de les estances es troben en estat ruïnós.
Inexistent
Sí, IPA.: 28694.
Difícil
Residencial
Privada
08063A016000030000KG
Virgínia Cepero González

La Sala de Sant Llogari és una gran masia fortificada de planta irregular, formada per diversos cossos a diferent alçada, que s'arrengleren formant un eix amb orientació nord-sud.
El cos principal consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a ponent. El portal d'entrada és d'arc rebaixat, i a la llinda hi ha la següent inscripció: "Llogar- Sala, 1827".
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç i es troba, en part, arrebossat.
La façana de migdia presenta dos nivells diferents amb galeries porticades.
A l'interior del conjunt hi ha un pati amb les dependències complementàries de la casa. En destaca una tina i un cobert davant de l'era, amb un arc de mig punt.
Al seu costat nord-oriental es troba la capella de Sant Llogari.

CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
PLADEVALL i FONT, A. (1991) Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. Vic: Eumo, Ajuntament de Castellterçol.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].