Jaciment del mas Gilabert
Matadepera

  Vallès Occidental
  Avinguda Catalunya, s/n
  568

  Coordenades:

  41.61543
  1.99835
  416548
  4607564
  Número de fitxa
  08120 - 93
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Segle
  XIV-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Mas totalment enderrocat, però arqueològicament parlant no s'hi ha fet cap intervenció científica per esbrinar l'abast de les estructures conservades. Tot i que la visita al lloc aha detectat remoció del terreny.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia A de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 37 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  6677703DG1067N0001ZW
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Mas rònec situat a mà dreta, pujant per l’Avinguda de Catalunya, en una parcel·la boscosa que es localitza immediatament després del mur de tancament posterior de la casa del carrer de la Roureda, núm. 1 i la parcel·la de terreny on hi ha el forn d’obra anomenat, de les Pedritxes.

  S’observen restes de murs d’un metre d’amplada amb murs divisoris a l’interior d’uns quaranta a seixanta centímetres d’alçada visibles, que deixen entreveure una construcció de planta quadrangular que s’endinsa o queda tallada amb motiu de la construcció d’una torre al carrer de la Roureda, núm. 1.

  Al voltant, i sobretot a la zona sud-oest de la construcció, hi ha un important amuntegament de restes, entre les quals s’identifiquen varis fragments de teula àrab i rajols. Dins d’una de les habitacions s’ha localitzat un carreu de pedra perfectament escairat.

  El jaciment és de fàcil localització si es ressegueix el mur de tancament de la finca esmentada anteriorment. Els rebaixos que s’observen actualment, fan pensar en una excavació sense autorització.

  Uns dos-cents metres més amunt d’aquest hi ha el forn de les Pedritxes,  probablement relacionat amb aquest antic mas.

  Ballbé esmenta un precari de l’any 1322 fet per Fra Guillem, Abat del monestir de Sant Llorenç del Munt a Maria, filla de Jaume Gelabert del terme de Matadepera (S.S.LL.M.).

  L’any 1327 el mateix abat Guillem firma un segon precari del mas Gelabert de Matadepera (S.S.LL.M).

  El 5 de juny de 1478 la propietat surt escripturada com a mas amb domini alodial, propietat de Pere Eura.

  Finalment Ballbé també diu que aquest mas també se’l havia anomenat “Les Bertolines” (J.S.) sense precisar la font.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÉ I BOADA, Miquel (1981). Matadepera i Sant Llorenç del Munt. Més de mil anys d’història. 1er volum, Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  BALLBÈ. i BOADA, Miquel (1985) Masos i Pairalies de   Matadepera. Terrassa: Caixa d'Estalvis de Terrassa.

  CARTA ARQUEOLÒGICA. VALLÈS OCCIDENTAL (1989). Arxiu d’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d’Arqueologia.

  FONT SEGURA, Xavier (1985). Forn de les Pedritxes, Matadapera (Vallès Occidental). Campanya d’urgència (18 de juliol al 17 d’agost de 1985). Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni cultural. Servei d’Arqueologia i Paleontologia.

  FONT SEGURA, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera. Inèdit.

  FONT SEGURA; X. i MUNUERA BERMEJO, J. (2014). Matadepera: patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.