Habitatge al carrer del Fossar, 29
Rupit i Pruit

  Osona
  Carrer del Fossar, 29
  Emplaçament
  A la banda de llevant del nucli urbà de Rupit, a l'inici del carrer del Coll del Castell
  863 m.s.n.m

  Coordenades:

  42.02439
  2.4666
  455842
  4652622
  Número de fitxa
  08901 - 85
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruit
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 23462
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 5828308DG5552N
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entre mitgeres de planta més o menys rectangular, assentat a la roca natural de la zona i situat damunt del nivell de circulació del carrer. Presenta una coberta de teula àrab d’un sol vessant, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de bigues de fusta sostingut amb mènsules disposat a tot el perímetre de la construcció. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-oest. La façana principal compta amb un portal d’accés a l’interior i una finestra simple, ambdues obertures rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. La finestra està protegida amb una reixa de ferro. Al primer pis hi ha un únic finestral d’obertura rectangular, amb l’emmarcament bastit amb maons. Té sortida a un balcó delimitat amb una barana de fusta i sostingut amb una solera de bigues i mènsules de fusta. Les obertures del pis superior es corresponen amb dues petites finestres rectangulars emmarcades amb maons. La façana de llevant, orientada al carrer, compta amb petites finestres simples d’obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. Adossat a l’extrem de ponent de la façana principal hi ha un petit volum de planta irregular organitzat en un sol nivell. Presenta una coberta plana a mode de terrassa, que està connectada amb el balcó de la primera planta. Compta amb obertures rectangulars (un portal i dues finestres) emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes.

  La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular i amb un revestiment arrebossat i emblanquinat que cobreix els paraments del volum principal. El volum auxiliar deixa l’aparell de pedra vist.

  Altres noms relacionats amb l'edifici: can Bigorra.

  CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). Catàleg de béns a protegir. Text refós. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. identificació U35.