Habitatge al carrer del Fossar, 27
Rupit i Pruit

  Osona
  Carrer del Fossar, 27
  Emplaçament
  A la banda de llevant del nucli urbà de Rupit, davant de la plaça dels Cavallers i a redós del penyal del castell
  861 m.s.n.m

  Coordenades:

  42.0243
  2.46646
  455830
  4652612
  Número de fitxa
  08901 - 87
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  La part posterior de l'edifici està enrunada.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruit
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 23464
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Rupit i Pruit
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entre mitgeres de planta irregular, format per dos cossos adossats i assentat en una plataforma de roca natural de la zona delimitada amb un mur bastit en pedra i situada damunt del nivell de circulació del carrer. S’hi accedeix mitjançant unes escales de pedra que també donen accés al número 25 del mateix carrer (ca l’Andreu Palou). El volum principal presenta una coberta de teula àrab d’un sol vessant, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de bigues de fusta sostingut amb mènsules disposat a tot el perímetre de la construcció. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, majoritàriament emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes monolítiques. La planta baixa compta amb un gran portal d’accés, una finestra simple i una petita obertura bastida amb quatre carreus. Al pis, damunt del portal, hi ha una finestra balconera delimitada amb una barana de ferro. Està emmarcada per dues finestres simples amb els ampits motllurats. La de la banda de ponent compta amb dues peanyes motllurades de pedra, situades a banda i banda de l’ampit. A les golfes s’obren dues finestres simples amb els ampits motllurats, tot i que de menors dimensions que la resta, i una galeria oberta a l’exterior mitjançant una obertura rectangular sostinguda amb un pilar de fusta. La façana de llevant, orientada a un petit jardí lateral, presenta un portal rectangular emmarcat en pedra, amb un petit arc de descàrrega apuntat bastit amb pedra disposada a sardinell i situat damunt de la llinda. Al pis superior hi ha una finestra simple de factura posterior, oberta en una de les reparacions del parament.

  El volum de ponent presenta una coberta de teula àrab de dues vessants i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Compta amb obertures rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i les llindes planes. El portal d’accés a l’interior, situat al capdamunt de les escales, està protegit amb un porxo bastit amb una solera de llates i bigues de fusta, i sostingut amb un pilar de pedra. Damunt seu hi ha una balconada delimitada amb una barana de ferro, a la que s’accedeix des de la primera planta.

  La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular i lligada amb abundant morter. S’observen diverses reparacions posteriors efectuades en ambdós paraments.

  Altres noms relacionats amb l'edifici: can Saltiri.

  CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). Catàleg de béns a protegir. Text refós. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. identificació U34.