El Vilar Montclar

Berguedà
El Vilar
Al sud del terme municipal, a prop del camí a Viver.
08130-102
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002201700CG95B0001MR
María del Agua Cortés Elía

Antiga masia que forma part d'un conjunt amb diferents edificacions. L'edifici principal és de planta baixa, pis i golfes sota teulada, cobert amb teulada a doble vessant de teula àrab amb ràfec perimetral i carener paral·lel a la façana principal que s'obre a migdia. L'accés principal està situat a la façana nord mitjançant una escala que condueix directament a la planta primera. L'edifici ha estat objecte de diferents ampliacions i reformes, i té diversos cossos annexos, així com un habitatge nou: ca n' Iglésias Nou. L'ampliació més important va ser l'afegit de tot un cos a la façana sud i amb coberta que segueix el vessant de la que ja existia. A la planta pis hi ha una terrassa correguda que sobresurt de la façana i que tapa la que seria façana principal i originària. Els murs són de paredat comú amb carreus a les cantoneres. Les llindes, brancals i escopidors de les obertures són de pedra. La llinda de la porta principal té la inscripció Joseph Vilar 1692.

A inicis del segle XX a El Vilar hi havia el ferrer de Montclar.

Desconeixem l'origen d'aquesta casa, tot i que al fogatge de 1553, fet per Pere Serra batlle, s'esmenta a Francesch Vilar. A l'Arxiu Diocesà de Solsona (ADS), es conserva un document notarial de 1683: apoca de Josep Vilar pagès de Montclar (ADS, varis notarials). També surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Vilar, Pedro Barnadich.

Iglésias, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.
"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.