El Salicrup Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Rovira de la Costa
Pel camí que surt de la carretera de la Costa en direcció a can Rovira.
798

Coordenades:

41.76183
2.41189
451113
4623500
08081-37
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
08080A001000930000HA
Virgínia Cepero González

Masia constituïda per la casa i el paller adossat, que es disposen esglaonadament adaptant-se al desnivell del terreny. El conjunt forma una construcció en forma de "L".
Les cobertes dels dos cossos són de teula àrab a una vessant, i les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, amb pedres cantoneres sense treballar.
L'accés a la casa es produeix mitjançant una portalada amb llinda de fusta, sense cap més emmarcament.
En quant a la resta d'obertures: al costat de la porta hi ha una finestra emmarcada amb pedra poc treballada. Sobre la porta hi ha una altra finestra amb llinda de reposició de carreu de pissarra i lleixa de llosa del mateix material. A la façana sud, hi ha una finestra amb marc de pedra amb aresta i lleixa emmotllurades.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081118.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.