El Saiol Castellterçol

Moianès
El Padrós
Per un sender en mal estat des dels masos del Pedrós i el Gironés.
657 m

Coordenades:

41.77488
2.08506
423960
4625186
08064-237
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A018000130000KH
Virgínia Cepero González

Restes d'una antiga masia, de la que només es conserven els vestigis dels seus murs de façana. Era de mitjanes dimensions, de planta rectangular, orientada a migdia i constava de planta baixa i una planta pis. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, era a una sola vessant.
Els murs són fets de pedres de mida mitjana, de procedència local, lligades amb morter de calç.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

La casa consta en el capbreu de l'any 1370, dins de la parròquia sufragània de Sant Julià d'Úixols.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].