El Putxot Montclar

Berguedà
Enclavament de Sant Quintí de Montclar; Clot del Matxo
Agafar el trencall que des de la carretera BV-4131 condueix a
l'enclavament de Sant Quintí.
08130-91
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Modern
Contemporani
XVII-XIX
Dolent
En troba en estat de ruïna
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
001200500DG05E0001XU
María del Agua Cortés Elía

Conjunt format per diferents edificacions que envolten la masia principal però que es troba en estat de ruïna i cobert per vegetació. S'aprecien construccions de diferents èpoques ja que hi ha diversos tipus de materials. L'edifici principal està format per dos cossos situats perpendicularment i donant una planta en forma de L, i té dos coberts aïllats al costat. Format per planta baixa, pis i golfes amb façana orientada a migdia. Estaria coberta amb teulada de teula àrab a doble vessant amb carener perpendicular a la façana principal, però no es conserva a cap de les edificacions. Els murs són de paredat irregular amb diversos afegits de reparacions feta amb maó, i cantoneres de pedra escairada. La porta d'entrada està ubicada a un lateral de la façana, amb llinda d'arc rebaixat de maó a sardinell. Al pis hi ha obertures amb brancals i llindes de maó. Adossat a la façana est hi ha un cos de planta trapezial amb parets de maó. La resta de l'edifici té un altre cos de major dimensió que l'anterior adossat a la banda nordoest, i a continuació un altre cos, que es troben enderrocats i coberts de vegetació. Davant la casa, a la banda de ponent, hi ha una antiga pallissa que havia tingut dues plantes, orientat a migdia, i del que es conserven les parets de pedra amb cantoneres i llinda de maó, així com un pilar de maó al centre de la construcció.

El conjunt està situat a un pla proper a la Riera de Clarà. La façana nord i llevant
limiten amb un bosquet d'alzines.

Amb tot terreny, agafar el trencall que des de la carretera BV-4131 condueix a
l'enclavament de Sant Quintí, transcorregut un quilòmetre prendre el camí de l'esquerra
que porta als Plans de Sant Quintí, continuar 1,2 Km i girar a l'esquerra en direcció la
Casa i l'Església de Sant Quintí. Continuar el camí 750 metres més. Hi ha un accés
alternatiu des de la C-26.

L'edifici, que ja estava deshabitat, es va cremar durant l'incendi de 1994. És una masia que possiblement es construís a finals del segle XVII, però que va tenir diferents ampliacions i reformes en diferents etapes.
Es va trobar fragments de sílex i ceràmica prehistòrica a un camp proper a la casa, fet que indica que la zona va estar habitada en aquesta època tot i que desconeixem el tipus de poblament (font d'informació: Societat d'Arqueologia del Berguedà).