El Pis Campins

  Vallès Oriental
  Camí Vell de Sant Celoni, 20

  Coordenades:

  41.72476
  2.46418
  455434
  4619356
  08039-4
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVI-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  IPA 28491
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  5595017DG5159N0001OH
  Marta Lloret Blackburn

  Edifici de planta quadrangular que consta de quatre crugies. És de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. A la façana de migdia hi ha adossat un cos de planta baixa i pis amb la coberta a una vessant que desaigua al lateral. La construcció primigènia, datada entorn el segle XV, es correspon amb la crugia central i era de menor alçada. En aquest hi trobem el portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, sobre el qual hi havia un finestral. En una etapa constructiva posterior, ja en època moderna, es va ampliar en alçada i amplada, afegint les crugies laterals. Aleshores també es va afegir un finestral geminat sobre el portal, que actualment no conserva la columneta, així com una petita finestra conopial a l'extrem nord del frontis. La darrera etapa constructiva la situem en la segona meitat del segle XX, quan s'hi van afegir noves obertures d'arc pla imitant la pedra carejada, una de les quals substitueix la conopial, que es va incorporar a la façana lateral. A sota de l'anterior s'hi ha obert un portal d'arc pla. A la façana lateral hi ha dues finestres conopials i d'altres de factura moderna, com també ho són les de la façana posterior. El parament dels murs és de pedra irregular lligada amb argamassa, amb el ràfec acabat amb una imbricació de teula ceràmica.

  També es coneix com la Rectoria Vella.

  El nom actual d'El Pis es remunta a mitjans del segle XX, quan el pis superior tenia un ús residencial, mentre que la planta baixa s'utilitzava com a magatzem agrícola.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Campins (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.