Edifici al carrer de Sant Llogari, 65-67 Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 65-67.
727 m

Coordenades:

41.74993
2.11587
426492
4622390
08064-35
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
Popular
XVI-XVII
1577
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28716.
Fàcil
Residencial
Privada
6525224DG2262N0001TI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer.
Les obertures són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada. A la planta baixa, en destaca la llinda de fusta de la gran porta doble, també de fusta, i l'arc de mig punt de pedra, amb l'any "1577" inscrit. La planta primera presenta una finestra de tradició gòtica d'arc de mig punt, emmarcada en un rectangle amb un guardapols a la part superior, decorada amb traceria de pedra.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada i pintada, deixant a la vista els elements de ressalt.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La manufactura de la llana i el negoci del gel van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà. El carrer de Sant Llogari és l'eix vertebral del nucli històric.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).