Edifici al carrer de Sant Llogari, 77 o can Carreres Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 77.
730 m

Coordenades:

41.7498
2.11533
426447
4622376
08064-36
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1707
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28718
Fàcil
Estructural
Privada
6525221DG2262N0001QI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer.
En destaca el portal i la finestra del pis superior, de pedra carejada. La llinda del portal, que duu inscrita la següent inscripció: "Joan Carreras. Any 1707", recau sobre un seguit de carreus regulars i ben escairats, que romanen a la vista per sobre de l'arrebossat del parament.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada i pintada, deixant a la vista els elements de ressalt.

L'inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya inventaria únicament la llinda de l'edifici. Erròniament el situa al nº 73.

La construcció d'aquesta casa es relaciona amb el creixement de la població de Castellterçol, degut al desenvolupament del gremi dels paraires i del negoci de la neu, entre el segle XVII i principis del XVIII.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).