Casa Datsira Castellterçol

Moianès
C. de Josep Gallés, 26.
714 m

Coordenades:

41.75339
2.12078
426904
4622769
08064-37
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
1732
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28719.
Fàcil
Residencial
Privada
6929210DG2262N0001OI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, format per dos cossos de diferent alçada, de planta rectangular. Un d'ells consta de planta baixa i dues plantes pis, i l'altre, de planta baixa i una planta pis. Les cobertes són de teula ceràmica aràbiga, amb el carener paral·lel a la façana, i segueixen la línia del carrer.
La façana és asimètrica i les obertures són rectangulars; unes, amb llindes i brancals de pedra treballada, i d'altres, amb llindes de maó d'arc rebaixat, i una obertura tapiada.
El portal d'entrada presenta, a la llinda, una inscripció molt erosionada: "Si en ta casa hya bunansa i seras si fas farmansa".
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter de calç, arrebossada.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La construcció d'aquesta casa es relaciona amb el creixement de la població de Castellterçol, pel desenvolupament del gremi dels paraires i del negoci de la neu, entre el segle XVII i principis del XVIII.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).