Edifici al carrer de Sant Llogari, 12 o can Vilanova Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 12.
725 m

Coordenades:

41.75116
2.11784
426657
4622524
08064-38
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
1753
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28720.
Fàcil
Residencial
Privada
6627609DG2262N0001AI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta actualment de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada al carrer.
El portal és quadrangular, de pedra sorrenca carejada, i presenta una llinda amb la següent inscripció: "1753. Francesch Vilanova" i a sota una llançadora esculpida, que indica la professió dels antics habitants.
Les obertures antigues són quadrades, de pedra carejada.
El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

Els habitants de can Vilanova, tal i com consta a la llinda del seu portal, eren paraires. L'any 1616 es va fundar el Gremi dels Paraires a Castellterçol.

CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).