Edifici a la plaça de Joaquim Serra, 1 Castellterçol

Moianès
Pl. de Joaquim Serra, 1.
722 m

Coordenades:

41.75122
2.12149
426961
4622528
08064-302
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6927409DG2262N0001WI
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada a la plaça.
Les obertures són de pedra carejada. El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat, deixant vistos els elements de ressalt.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).