Edifici al carrer del Nord, 14-16 Castellterçol

Moianès
C. del Nord, 14-16.
721 m

Coordenades:

41.752
2.11819
426687
4622617
08064-303
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6728411DG2262N0001FI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada al carrer.
Les obertures són de pedra carejada. El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i una part pintat, deixant vistos els elements de ressalt.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).