Coloreda Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Veïnat de França
Per la pista que surt del PK 15 de la carretera BV-5301 en direcció a coll Formic.
841

Coordenades:

41.7713
2.41017
450977
4624553
08081-34
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000204900DG52C0001XR
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, formada per planta baixa i pis, i coberta de teula àrab a dues aigües, amb ràfec format per cabirons i tauler.
Les façanes són de paredat comú, fetes de pedra llicorella lligada amb morter de calç sense arrebossar.
A la façana principal hi ha la portalada d'entrada, amb llinda de fusta i brancals de totxo. Les obertures, de disposició irregular, són de diferents tamanys, amb llinda de fusta, brancals de totxo i lleixa de llosa de llicorella.
A la banda esquerra de l'edifici principal hi ha un paller adossat, que provoca que del conjunt de les dues edificacions resulti una planta en forma d'"L". És una construcció de planta rectangular, amb coberta de teula àrab a una sola vessant, i murs de les mateixes característiques que l'edifici principal. l'accés a la part inferior és produeix mitjançant una porta amb llinda de llosa de pissarra, i a l'altell, a través d'unes escales amb base d'obra i graons de llosa de pissarra.
El seu estat de conservació és bo ja que recentment ha estat objecte d'obres de restauració i remodelació.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081108.

-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.