Casadevall
Sant Julià de Vilatorta

  Osona
  Vilalleons
  Emplaçament
  A uns 100 m a ponent del P.K. 4 de la carretera BV-5202.
  624

  Coordenades:

  41.89398
  2.31652
  443302
  4638231
  Número de fitxa
  08220-22
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVI-XVII
  Any
  1762
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU i AEAP. POUM (DOGC 5817 de 14/02/2011).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 23670.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001903400DG43G0001UU
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia formada per un cos central al que se li adossen diversos cossos annexos, al voltant d'un pati interior. El cos principal és de planta rectangular, i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana. És construïda amb pedra lligada amb morter de calç i arrebossada. L'acabat de coberta és amb teula ceràmica aràbiga.
  La façana, orientada a migdia, presenta un portal d'entrada d'arc de mig punt adovellat. Hi ha dues finestres a la planta baixa, dues finestres amb l'ampit motllurat al primer pis, i una finestra i un finestral al pis superior.
  A la part esquerra s'hi adossa un cos de porxos. Al davant hi ha un cos de planta quadrada, amb la coberta a una vessant, i un mur que tanca la lliça pel costat de ponent. A la banda de llevant hi ha un marge i uns coberts que tanquen la lliça enllosada. Hi ha una petita cabana a la banda meridional de l'era, també enllosada.
  A la part de tramuntana de la casa hi passa un antic camí.

  Segons el Catàleg de masies i cases rurals del POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) de Sant Julià de Vilatorta, l'entorn de la masia està considerat AEAP (Àrea d'expectativa arqueològica protegida). Aquesta compren un cercle de 200 m de diàmetre aproximat, i engloba la totalitat del camp, turó o altre element geogràfic que quedi exclòs en part de l'àmbit marcat. Abans de realitzar obres de moviment de terres, terraplenats o enderrocs s'haurà de presentar a l'Ajuntament un informe d'intervenció preventiva signat per un tècnic en arqueologia, d'acord amb el que preveu el decret 78/2001 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC el 13/03/2002.

  Es troba registrada als fogatges de la parròquia i terme de Santa Maria de Vilalleons de l'any 1553.
  La casa presenta diversos elements estructurals amb dates inscrites, corresponents a les diferents etapes constructives: l'any 1751 al pilar dels porxos i a la base del portal de la lliça de l'angle sud-est, els anys 1688 i 1782 a les finestres de la façana de llevant, i l'any 1786 al portal de migdia de la lliça.
  A la banda de tramuntana passa l'antic camí ral de Sant Julià de Vilatorta a Vilalleons.

  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Julià de Vilatorta).
  - H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.