Casa Tetas i Forés Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer dels Ferrers, 26

Coordenades:

41.34751
1.69892
391153
4578152
08305-332
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
Contemporani
XX
1918
Santiago Güell i Grau
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13325CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, consta de planta baixa, dos pisos i golfes, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües.
La façana principal està composada simètricament sobre tres eixos verticals, exceptuant la planta baixa, que trenca la simetria amb dues entrades o portals. El més gran i principal, està format per un arc de mig punt amb arquivolta, emmarcat per dos pilars amb base, fust i capitell que sustenten un fris amb decoracions de motius vegetals, coronat amb una cornisa. A la clau de l'arquivolta hi han esculpides les inicials del promotor "J i T". A cada banda del carcanyol hi ha sengles busts dins de medalló: un de masculí i un de femení. La porta del costat és adintellada i coronada amb un frontó triangular sustentat per un fris, igualment decorat. Corona el frontó una antefixa. Al seu damunt, hi ha el número de la finca (26), ricament decorat.
Els pisos primer i segon tenen una composició gairebé idèntica. En el primer pis, una balconada d'obertura única és el centre de la composició. A cada costat d'aquesta obertura, hi ha dues petites finestres adintellades amb l'ampit sustentat per mènsules i coronades amb un frontó circular. Les diferències en el segon pis es centren en que la balconada és més curta i la seva obertura està coronada per un frontó circular. La darrera planta té una obertura de galeria amb dues columnes de separació.
El parament és llis amb el coronament amb un frontó triangular amb un ull de bou en el timpà.

El promotor de l'obra va ser el Sr. Juan Tetas i el projecte de l'arquitecte Santiago Güell i Grau.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.