Casa Mestre Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de Milà i Fontanals, 9

Coordenades:

41.34858
1.70153
391373
4578267
08305-328
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13303CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i tres pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
La composició de la façana és simètrica a partir de tres eixos verticals. A la planta baixa, hi ha dos portals laterals al mig dels quals hi ha una obertura amb reixa. Tots amb l'arc rebaixat. A la planta principal, hi ha un balcó corregut amb tres obertures adintellades, sostingut per sis carteles. En el segon pis, trobem tres balcons d'obertura única adintellada, sostinguts per mènsules. En el segon pis, les obertures son tres finestres petites adintellades.
El parament de la planta baixa és de bandes horitzontals exceptuant les parts superiors de les obertures que simulen dovelles. La resta del parament és llis. El coronament és amb cornisa i balustrades.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.