Casa Guilamany Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Santa Magdalena, 20

  Coordenades:

  41.34966
  1.70054
  391292
  4578388
  08305-72
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Eclecticisme
  Contemporani
  XIX
  1880
  Josep Inglada i Estrada
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5001
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13327CF9718N
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa repartida amb entresolat i planta sobreaixecada, dos pisos i golfes. La coberta és de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal.
  Façana principal de composició simètrica sobre tres eixos verticals. La porta principal d'accés a la planta baixa està centrada amb arc carpanell, obertures adintellades a banda i banda amb balcó sostinguts per mènsules. Destaca la cartel·la - clau pre isabelina sobre el portal, amb cap humà, els sobrellindes amb relleus florals sota balcó i les sanefes geomètriques dels brancals i l'arc del portal. A sota de cada balcó hi ha sengles obertures: una petita finestra rectangular i una entrada adintellada. Presideix la planta principal un balcó corregut amb tres obertures adintellades amb ornamentació en relleu de tipus floral a la llinda. En el segon pis, hi ha tres balcons d'obertura única adintellada amb la llinda també decorada. A la planta de les golfes, trobem tres grups de dobles obertures octogonals. Coronament amb cornisa sostinguda per mènsules.
  El parament de la planta baixa és a base de bandes horitzontals en forma d'encoixinat. Els paraments superior són llisos. A les cantonades bandes d'encoixinat de dalt a baix.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.