Casa Fèlix de Mora Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila, 13

Coordenades:

41.47442
1.93005
410663
4591977
08114-193
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XX
Bo
Inexistent
IPA 18604
Fàcil
Residencial
Privada
0821013DF1902S0001PM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. El conjunt de la façana presenta una acurada composició senyorial. Semi pilastres emmarquen tots els buits de façana, carteles ornades amb motius de filigrana (repetits en les baranes de ferro forjat); balustres ceràmiques a las baranes dels balcons ampitadors del primer pis. Medalló amb l'escut de les quatre províncies de Catalunya a més del de la Vila. Coronament de cornisa amb filera de dentellons.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 82 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'any 1780 ens consta que la casa pertanyia a Maria de Mora, vídua de de Félix Mora. Durant la guerra del Francès (1808-1814) s'hi reuní la Junta Correccional , que durant un temps va estar refugiada a Martorell. L'edifici es va enderrocar l'any 1930 per construir-hi un nou edifici de la caixa de pensions (que actualment s'ha traslladat). La porta i l'escala de pedra de l'edifici antic van ser cedits i col·locats a la façana que dona al jardí del Museu Santacana, l'any 1966.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.