El Círcol Democràtic Recreatiu Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila, 19

Coordenades:

41.47449
1.93026
410681
4591984
08114-194
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1916
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18552
Fàcil
Sense ús
Privada
0821016DF1902S0001FM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i terrat a la catalana. La composició de l'habitatge ve donat per la voluminositat de la tribuna. Accés central per pòrtic de vuit columnes geminades amb capitell ornat i escut en relleu a la part baixa del fust. Al primer pis hi ha una tribuna correguda de peanya arrodonida, muntants de fusta, coberta de teula àrab i vidres glaçats de colors. Coronament de barana massissa, cos central a manera de frontó doble, motllures i relleus centrals.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 83 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

La Societat Coral la Fraternitat es va transformar en "Centre regionalista Doctor Robert" i un grup que no estava d'acord amb l'orientació política que estava prenent, va decidir escindir-se; aquest grup es reunirà a l'antic cafè de la plaça al voltant del braser i seran coneguts com "el grup del braser". Al 1916 van acordar fundar una nova societat amb el nom de Círcol Democràtic recreatiu. La societat va comprar i enderrocar tres cases a la plaça de la vila per fer-hi construir la nova seu: la de les famílies Argemí, Solà i Pairet; la majoria de socis tenien una situació econòmica acomodada. Al 1931, coincidint amb l'època d'esplendor de les societats recreatives martorellenques, es va construir una tribuna al primer pis i es van ampliar les llotges del teatre.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.