Casa del masover de can Mercader
Òdena

  Anoia
  Camí de can Mercader
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.60775
  1.61159
  384310
  4607158
  Número de fitxa
  08143 - 127
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  La manca d'ús provoca el deteriorament general de l'edifici.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08142A009000470000HD
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Masia de planta regular que consta de planta baixa i planta primera a la
  banda que dóna al camí, i tres plantes a la banda de l'hort, ja que la casa s'adapta a la topografia del terreny i disposa d'un celler semi soterrat amb façana a la part posterior de
  l'immoble. A la banda de migjorn hi són adossades dues naus juxtaposades que
  funcionaven com a celler i magatzem.
  La casa consta d'un cos central i dos cossos adjunts a cada banda. El cos central és més
  alt i disposa d'unes golfes amb coberta ceràmica de tipus aràbiga de dues vessants i
  carener perpendicular centrat a la façana principal. Els cossos adjunts són coberts amb
  quatre cobertes a doble vessant amb carener paral·lel a la façana principal. El ràfec de
  coberta és de dues filades de maó massís. La paret lateral de tramuntana mostra un
  paredat a la part inferior que correspon a una fase constructiva anterior i conserva una
  antiga cantonera de carreu de pedra integrada al mur actual.
  Les façanes son de paredat irregular vist amb algun tram aïllat construït amb maó ceràmic.
  La façana principal conserva llacunes d'un antic arrebossat que s'ha desprès
  progressivament. La façana de migjorn, que dóna sobre les naus annexes, està
  arrebossada i pintada i la façana de tramuntana conserva restes d'un antic arrebossat.
  L'accés principal a la masia es produeix a través d'una porta acabada amb arc de mig punt
  construït amb pedra i totes les obertures de la casa estan perfilades amb maó ceràmic.
  La planta baixa disposa d'una cuina, menjador-estar, els dormitoris, l'accés a les golfes i
  l'accés a la planta inferior, on es troba el celler distribuït en dues naus paral·leles a la
  façana principal. El mur que separa ambdues naus del celler és de càrrega i mostra unes
  obertures que formen part de la composició d'una antiga façana. El celler comunica amb
  l'exterior a través de dos portals. Les planta sota coberta és un espai sense ús determinat,
  que obre tres finestres acabades amb arc de mig punt a la façana principal i tres a la
  façana posterior. L'espai disposa d'un pilar central d'obra de fàbrica sobre el que recolza
  l'estructura d'embigat de fusta de la coberta.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.