Casa del carrer Gran núm. 58 Calldetenes

Osona
Nucli urbà de Calldetenes Carrer Gran núm. 58 (08506 Calldetenes)
C/Gran núm. 58 dins del nucli urbà de Calldetenes

Coordenades:

41.92562
2.28074
440363
4641768
08037-108
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
1791
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A09031
Raquel Valdenebro Manrique

Edifici de planta rectangular exempt, cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana. Compta amb planta baixa, primer i segon pis. La seva orientació es fa en sentit nord-sud, amb la façana principal encarada al nord, formant part de la línia de façanes que conforma el carrer Gran del nucli urbà del Calldetenes. Aquest edifici es trobaria al final del carrer Gran, a tocar amb el límit territorial amb el terme de Vic. Es tracta segurament d'una construcció feta en mur de mamposteria irregular amb les cantonades i obertures constructives reforçades per carreus quadrangulars i rectangulars més ben escairats. Malgrat tot, l'aparell constructiu no és apreciable, ja que es troba arrebossada i pintada en color blanc, deixant a vista només les cantonades i obertures ben treballades. Aquest edifici compta amb un annex format per un cobert adossat a llevant, seguint la línia del carrer, que a l'alçada del primer pis es converteix en un terrat al qual es té accés des del primer pis de la casa. La façana principal de la casa s'obre al carrer a la planta baixa amb un portal molt rebaixat situat al centre, format per carreus quadrangulars que configuren els brancals laterals, i una llinda monolítica que el remata superiorment. Sobre la part central de l'arc es situa una dovella encastada al mur que duu la data de 1791 encerclada en una el·lipse esculpida en relleu. A banda i banda d'aquest portal es situen dos portals allindats, sense cap element ornamental. Al primer pis s'obren tres grans balcons, que semblen haver estat oberts en un moment posterior, ja que el central s'escau directament arran del portal central, gairebé a punt de tallar-lo. Es tracta de balcons protegits amb baranes de ferro i peanyes motllurades. Al segon pis, corresponent-se amb la línia dels balcons, s'obren tres finestres quadrangulars. La façana de ponent és completament llisa, i no té obertures constructives. A la façana de llevant s'obre un petit finestró, i a l'alçada del primer pis s'ha afegit un petit annex que permet obrir una porta de sortida al terrat del primer pis. Com a element singular, cal fer esment de la presència d'una petita fornícula encastada a la cantonada nord-oest de l'edifici, a l'alçada del primer pis, ben visible des de la vorera del carrer, en la qual es situa la imatge d'una petita Mare de Déu. Tot fa pensar que es tracta de la Immaculada Concepció . Es tracta d'una fornícula molt treballada encastada a la pedra cantonera, que es recolza sobre un ampit motllurat en forma d'angle recte, que recau sobre dos petits bocellets. L'espai interior de la fornícula s'emmarca en un arc lleugerament apuntat, que recau sobre dos capitells adossats i dues pilastres laterals, tot de mida molt reduïda, acompanyades al costats de dues volutes corbades. La fornícula es protegeix amb un vidre que s'emmarca amb un marc de fusta obrada, als laterals del qual s'han afegit dues columnetes adossades amb les seves basses i capitells. La imatge interior és una obra moderna en guix.

Cal pensar que la data gravada al portal principal de la casa, 1791, podria tractar-se de la data fundacional de la casa. L'establiment de població a Calldetenes va començar a la segona meitat del segle XVI. El 1609 el nucli de cases de Calldetenes ja devia estar consolidat. Estructuralment, el nucli antic és format per la confluència dels antics camins que anaven de Vic a França per Sant Julià de Vilatorta (carrer gran), i per la branca que d'allà sortia i anava a Sant Tomàs de Riudeperes. Entre ambdós camins va sorgir una plaça, la Plaça Vella, i el conjunt es va acabar completant amb un seguit de carrers annexes més petits. Si bé el carrer Gran es trobava ja plenament consolidat al segle XVII, bona part de les seves edificacions pertanyen al segle XVIII, especialment les corresponents als extrems del carrer, la qual cosa indica el seu creixement durant aquest període. Cal pensar que la fornícula de la cantonada es correspon també a aquest moment fundacional, malgrat que després fos reformada i protegida amb un vidre exterior. Segurament la casa patí reformes estructurals importants especialment a l'alçada del primer pis amb l'obertura dels balcons, que degueren substituir antigues finestres. Aquesta reforma degué produir-se segurament a principis del segle XX.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.