Casa del carrer del Pont, 5 Aiguafreda

Vallès Oriental
C. del Pont, 5

Coordenades:

41.76772
2.25072
437721
4624258
08014-243
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1806
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7845105DG3274N0001SS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda a principi del segle XIX. És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que s'estructura en una sola crugia. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc escarser de pedra carejada, amb una orla gravada a la llinda on hi consta "1806". Al costat hi ha una finestra d'arc pla de pedra carejada i en cadascun dels pisos un finestral d'arc pla arrebossat. El finestral del pis té sortida a un balcó de baranes forjades. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.