Casa del carrer del Pont, 26 Aiguafreda

Vallès Oriental
C. del Pont, 26

Coordenades:

41.76648
2.25165
437797
4624120
08014-258
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Regular
Presenta cert estat de deteriorament per trobar-se deshabitada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
7943008DG3274S0001JB
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda a principi del segle XIX. És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que s'estructura en dos crugies. Consta de planta baix ai pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures, les de la planta baixa d'arc pla arrebossat de factura moderna. Al pis hi ha dos finestrals d'arc pla arrebossat amb sortida a balcons de baranes de forja, que no conserven l'ampit. Els brancals d'un dels finestrals han perdut la pintura que els tapava, i han quedat amb la pedra vista. La finestra de les golfes és d'arc rebaixat arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.

Antigament formava un sol edifici amb la casa de Can Puig.