La Casa de les Alzines Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Núria, 8

Coordenades:

41.7671
2.25393
437987
4624187
08014-257
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8144007DG3284S0001ZQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Torre construïda durant la primera meitat del segle XX sota influència de l'estètica noucentista. És un edifici aïllat que està constituïda per dos cossos de planta baixa, pis i golfes; el primer té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana i el segon, que s'hi adossa de forma perpendicular, té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Entre ambdos edificis hi ha adossat un porxo a dos nivells amb pilars quadrangulars. A la façana del primer cos les obertures s'emmarquen amb pilastres, que sostenen una cornisa amb reixa forjada al pis superior. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons. La casa està envoltada per un pati, sostingut un mur de contenció de pedra que incorpora una entrada de vehicles davant la casa i que dóna accés al soterrani.