Casa del C. Penafel, 37 Olèrdola

Alt Penedès
C. de Penafel, 37
Moja

Coordenades:

41.32477
1.68908
390291
4575639
08145 - 234
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Fàcil
Residencial
Privada
0358005CF9705N0001UQ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa construïda durant la primera meitat del segle XX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures d'arc pla, excepte el portal d'accés, que és d'arc escarser. Totes les obertures tenen una motllura decorativa amb motius florals als extrems, a mode de guardapols. El finestral de sobre el portal té sortida a un balcó amb baranes forjades. El coronament de l'edifici està definit per un capcer esgraonat, situat a la part central i als extrems. El tractament exterior del mur és arrebossat.