Can Soley Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. de Baix, 33, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-109
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1860
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 6.15.EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1534302DG3013S0001FG
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és a dues vessants, de teula àrab, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a ponent.
Els murs són de maçoneria de pedra i totxo lligats amb morter.
És un testimoni representatiu de l'arquitectura popular de l'època, on queda patent l'austeritat dels sistemes constructius i dels materials emprats.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.